Hyresreglemente

Hyres Reglemente Lunds Nations Studentbostadshus

Föreskrifter och bestämmelser till hyreskontrakt mellan hyresgäst och Lunds Nations
Studentbostadshus antagna av nationsstyrelsen VT2021.

§1 Utöver de hyresvillkor, som framgår av det skriftliga hyreskontrakt mellan
Studentbostadshusen och hyresgästen, reglerar detta hyresreglemente
hyresförhållandet mellan parterna.

§2 Bostad upplåtes endast åt, och hyresrätt får endast innehas av, aktiva studerande
vid Lunds Universitet eller högskolorna i Öresundsregionen (Copenhagen Business
School (CBS), Danmarks Biblioteksskole (DB), Danmarks Tekniske Universitet
(DTU), Högskolan Kristianstad (HKR), IT-Universitet i København (ITU),
Kunstakademiets Arkitektskole (KA), Köpenhamns universitet (KU), Malmö
universitet (MAU), Roskilde Universitet (RUC), Sveriges lantbruksuniversitet (Alnarp)
(SLU)), som är medlemmar av Lunds Nation och har högskolestudier som sin
huvudsakliga sysselsättning. Kravet är ett huvudsakligt medlemskap i Lunds nation
och stödmedlemskap beviljas därför endast i särskilda fall. Undantag kan beviljas av
Husstyrelsen om antalet sökande studenter inte är tillräckligt för att
Studentbostadshusen ska vara fullt uthyrda.

§3 Tilldelning av korridorsrum sker i turordning efter anmälningsdatum enligt kölista.
Endast Nationens medlemmar kan stå med i kölistan. Vid inflyttning per 1/2 och 1/9
ges förtur till novischer och de av Nationens förmän som är aktiva och har varit det
under mer än en termin. Köplatsen måste uppdateras på husexpeditionen minst en
gång varje termin annars faller man ut ur kön. För hösttermin gäller 31/10 och för
vårtermin 31/3.
Tilldelning av pentryrum, dubbletter, lägenheter och etagelägenheter sker enligt
prioritetsordning angiven i §4 nedan. Förtur gäller framför poängberäkning och gäller
automatiskt för sittande styrelse vid uppsägningstillfället. Sökande som framför sociala
skäl kan, efter Husstyrelsens prövning i varje enskilt fall, erhålla företräde.

§4 Förtursprioritering:
1. Husförman
2. Kurator
3. Prokurator Ekonomi
4. Prokurator Social

Poängberäkning för aktiva i Nationen sker enligt:
a. Styrelsemedlem 10p/termin b. Husförman 10p/termin c.
Mästeri 6p/termin d. Förmän 4p/termin e. Senior 4p/termin f.
Tjänstemän, uppskrivna på tjänstemannalista 2p/termin
Poäng tillgodoräknas även under mandattiden. Av posterna a-f får endast en post per
termin räknas. Poängen räknas från 1 januari och 1 juli för styrelsemedlemmar och
husförmän samt verksamhetsstart för förmän. Dessa får behållas efter mandattiden.
Vid lika poäng räknas längst tid med förstahandskontrakt på Studentbostadshusen.
Om ingen sökande har ett förstahandskontrakt räknas längst tid som medlem i
Nationen.

§5 Pentryn, dubletter, lägenheter och etagelägenheter ledigförklaras på Nationens
hemsida.

§6 Regler angående andrahandsuthyrning: a. Förstahandshyresgästen ansvarar
ensam vid all utlåning eller andrahandsuthyrning för lägenhetens inventarier och att
hyresinbetalningar för densamma sker i rätt tid. b. Tillfällig uthyrning och utlåning på
grund av studier på annan ort får ske under högst 12 månader mot uppvisande av
studieintyg. I andra fall vid vistelse på annan ort eller samboprövning får utlåning eller
uthyrning ske under högst 6 månader. Den sammanlagda tiden för
andrahandsuthyrning får inte överstiga 12 månader av förstahandshyresgästens
totala kontraktstid på Studentbostadshusen. c. Under månaderna juli och augusti kan
uthyrning ske utan att ovanstående krav enligt §6b är uppfyllda. I dessa fall får
debiteringen av andrahandshyresgäst som endast hyr över sommaren högst uppgå
till en tolftedel av årshyran. d. Vid andrahandsuthyrning krävs husförmans skriftliga
medgivande samt att en kopia på andrahandskontraktet lämnas till husförman. Om
utlåning eller uthyrning sker utan husförmans medgivande har Nationen rätt att säga
upp förstahandskontraktet till omedelbart upphörande. e. Medgivande till
andrahandsuthyrning beviljas endast under förutsättning att hyresgäst med
förstahandskontrakt ämnar fortsätta sina studier i Lund efter periodens utgång. f.
Andrahandshyresgästen ska uppfylla kraven under §2 och §8 i detta
Hyresreglemente. g. Hyresgästen har endast rätt att hyra ut i andra hand om hen bott
på något av Studentbostadshusen i mer än 6 månader. h. Hyresgäst har inte rätt att
efter uppsägning av hyreskontrakt för avflyttning hyra ut rummet till annan. i.
Andrahandshyresgästen erhåller inte någon besittningsrätt till bostaden och ges inte
förtur till bostaden vid uppsägning av hyreskontrakt från förstahandshyresgästen. j.
Förstahandshyresgäst får maximalt ta ut 10% mer i hyra än kontraktshyran om
bostaden hyrs ut möblerad, i andra fall ska kontraktshyran hållas.

§7 Bestämmelser för omflyttning inom Studentbostadshusen: a. Omflyttning inom
Studentbostadshusen mellan korridorsrum äger företräde framför nyinflyttning.
Ansökan härom ska ske till husförman. För pentryn, lägenheter, dubbletter och
etagelägenheter sker tilldelning endast enligt §3. b. Då två eller flera hyresgäster
önskar omflytta samtidigt tillämpas följande prioritetsordning: 1. Enligt

prioritetsordning i §4 2. Boende på samma korridor 3. Boende på GH5, GH6 och
NH1 i fastigheten St: Thomas c. Vid omflyttning inom Studentbostadshusen erläggs
en omflyttningsavgift som fastställs av Husstyrelsen. Vid omflyttning från femte och
sjätte våningarna i Gamla Huset i fastigheten St: Thomas och från första våningen i
Nya Huset i fastigheten St: Thomas samt GH1001 och GH1002 i fastigheten St:
Thomas erläggs ingen omflyttningsavgift. Undantag kan beviljas av Husstyrelsen vid
extra ordinära omständigheter och efter särskild ansökan.

§8 Genomgångsbostad:
a. Nationens bostäder upplåts som tillfällig genomgångsbostad. Hyresgäst har därför
rätt att bo kvar i Studentbostadshusen i högst sex år, till denna tid räknas inte tid som
heltidsarvoderad. Vid eventuellt byte av bostad inom Studentbostadshusen följer
boendespärren enligt föregående mening, med till det nya hyresavtalet. Hyresgäst
som fortfarande bedriver aktiva studier efter 6 år kan lämna in ansökan om
förlängning till Husstyrelsen. Husstyrelsen kan förlänga kontraktets hyrestid med 12
månader, varefter ny ansökan måste göras. Ett års undantag ges till de som har haft
förtroendeposter under heltid på nationen i enlighet med §4a.
b. Då hyresgäst inte längre kan anses bedriva aktiva studier, t.ex om hyresgästens
huvudsakliga sysselsättning är förvärvsarbete, ska hyresrätten omprövas av
Husstyrelsen. Husstyrelsen kan förlänga hyresrätten endast om hyresgästen
återupptar aktiva studier inom en tid som bestäms av Husstyrelsen, dock högst sex
månader senare. Med aktiva studier avses att hyresgästens huvudsakliga
sysselsättning är universitets- eller högskolestudier.
c. Husstyrelsen har rätt att avgöra om hyresgäst är att betrakta som aktivt studerande
och om förutsättning för att bo kvar föreligger. Minimikravet för att betraktas som
aktivt studerande, är att den boende inför varje termin är registrerad på kurser, och
att man föregående termin klarat minst 7,5 högskolepoäng vid universitet eller
högskola i Sverige, eller motsvarande utomlands. Skulle detta krav inte vara uppfyllt
måste den boende ha tagit minst 30 högskolepoäng under terminen innan. För att en
hyresgäst som fortfarande bedriver aktiva studier efter 6 år, och som har ansökt om
förlängning av hyreskontrakt enligt §8a. ovan, krävs för att uppfylla kravet på aktiva
studier, att den boende bedriver fulltidsstudier samt att hen tar minst 22,5
högskolepoäng per termin. Skulle i denna punkt uppställda krav inte vara uppfyllda
kommer den boende inte att betraktas som aktivt studerande. d. Om förutsättningar
för kvarboende inte föreligger enligt ovan, kommer hyresgästens hyreskontrakt att
sägas upp. f. Uppsägningstiden för aktuell bostad anges i hyreskontraktet.
Uppsägning till avflyttning ska ske skriftligen till husförman och ska alltid avse
avflyttning till den förste i aktuell månad.

§9 Hyresgästen ska, i samband med erhållande av första hyresavin, erlägga av
Husstyrelsen fastställd depositionsavgift samt skriva under ett hyreskontrakt.

Hyresgäst är skyldig att ersätta i bostaden och inventarierna uppkomna skador, som
vållats av hyresgästen och inte är att hänföra till normalt slitage. Åtgärdande av
uppkomna skador konstaterade vid avflyttning kommer i första hand dras från
depositionsavgiften. Eventuellt belopp överstigande depositionsbeloppet, kommer att
faktureras hyresgästen separat.

§10 Korridorsrummen är avsedda för en (1) hyresgäst och utöver tillfälliga besök, får
extra hyresgäster (inneboende) inte inhysas.

§11 För alla lägenheter och rum inbetalas årshyran antingen under (i) tio månader
(kalendermånaderna augusti till och med maj), eller (ii) tolv kalendermånader, enligt
aktuellt hyreskontrakt. Avseende (i) är juli och augusti att betrakta som debiteringsfria
månader. För att erhålla debiteringsfria månader behöver hyresgästen ha betalat hyra
i 12 månader för att få 2 månaders avdrag, alternativt 6 månader för att inte behöva
betala hyra under en sommarmånad. Första månaden efter inflytt debiteras alltid fullt.
Hyresgästen har inte rätt till avdrag på hyran, i de fall då bostaden inte kan utnyttjas
under de debiteringsfria månaderna.
Hyran ska vara Studentbostadshusens bankgiro tillhanda senast den sista i varje
kalandermånad. Om hyran inte betalas i tid debiteras hyresgästen en avgift vars
storlek bestäms av Husstyrelsen. De hyresgäster vars avier går till inkasso kommer få
en varning. Detta innebär att två obetalda hyror som går till inkasso två månader i rad,
eller tre gånger totalt, kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.
Hyresgästen ska inneha ett svenskt bankkonto och hyran ska betalas i svenska
kronor.

§12 Garage- och parkeringsplatser. Studentbostadshusens hyresgäster har företräde
framför andra till ledig garage- och P-plats. Årshyra betalas kvartalsvis. En
uppsägningstid om 30 dagar till den förste i respektive kalenderkvartalsskifte gäller
för garage och parkeringsplatser. En depositionsavgift ska erläggas per
garagefjärrkontroll med ett belopp som fastställs av Husstyrelsen. Lunds Nations
Studentbostadshus erhåller sig rätten att säga upp kontrakt på p-plats vid behov.

§13 Muntlig tillsägelse eller erinran från husförman eller dennes ställföreträdare om
störande av ordning eller annan misskötsel ska efterföljas omgående. Om en
hyresgäst stört ordningen på något av Studentbostadshusen genom hög ljudvolym
eller annan misskötsel kan husförmännen eller en medlem från Nationens Kuratel
utfärda en skriftlig varning. Vid hög ljudvolym från grannar efter klockan 10 kan
hyresgästerna ringa säkerhetsbolaget detta ska ske efter att de själva
upppmärksammat grannen på att de störs. Hög volym i lägenheten eller stök när
vakterna kommer till platsen leder till en varning samt att hyresgästen får betala
avgiften för utryckningen. Om det inte är någon högvolym på platsen kan inringaren

behöva betala för utryckningen. Efter tre skriftliga varningar eller två tätt följande inpå
varandra (praxis 30 dagar) skriftliga varningar, tas hyresgästens ärende upp i
Husstyrelsen som beslutar angående förverkande av hyresrätt eller andra åtgärder.
Varningarna gäller under hela hyrestiden. Vid störning av en andrahandshyresgäst,
delas varning ut till förstahandshyresgästen.

§14 Eventuella klagomål riktas direkt till husförman på expeditionstider eller
skriftligen till hus@lundsnation.se.

§15 Studentbostäderna i fastigheten Arkivet är allergiklassade, vilket innebär att det är
förbjudet att ha husdjur i dessa hus. I övrigt är det förbjudet att ha djur i någon av
Studentbostadshusens korridorsrum, pentryn, dubbletter, lägenheter eller andra
lokaler då alla bostäder är i direkt anknytning till de gemensamma korridorsköken och
då Nationens lokaler används som mötesrum och/eller för matservering.

§16 All rökning i Studentbostadshusen är förbjuden, även användning av rökmaskin
eller dyl.

§17 Hyresgäst som förlorar eller förstör nyckel eller tag ska ersätta kostnader för
denna samt lås.

§18 Alla som bor på Nationens Studentbostadshus ska ha en egen
hemförsäkring.

§19 På varje korridor ska det finnas en korridorsförman, som utses av de boende på
korridoren och som godkännes av Husförman. Denne svarar för ordningen på
korridoren och ska delta som representant för korridoren på husstämmor.
Hyresgästerna ska följa de anvisningar som ges av denne.

§20 Hyresvärd eller dennes ombud ska få tillträde till bostaden, dels för årlig kontroll
och översyn, dels för reparationer – akuta eller av hyresgästen begärda – samt för
besiktning vid av- och inflyttning, efter överenskommelse med hyresgästen. Kan
hyresvärden och hyresgästen inte komma överens om en för båda lämplig tid, har
hyresvärden rätt till tillträde utan hyresgästens förtida godkännande, dock under
förutsättning att ett skriftligt meddelande (lämnat på aktuellt rum alternativt per email)
har lämnats till hyresgästen 24 timmar före i meddelandet angiven tidpunkt.

§21 Hyresgästen och hyresvärden förbinder sig, att utan föregående uppsägning av
hyresavtalet, följa bestämmelser om hyra eller annat hyresvillkor,
rummen/lägenheterna och Studentbostadshusens skick, gemensamma anordningar i
fastigheterna och samtliga övriga boendeförhållanden i den mån det rör hyresgästerna
gemensamt.

§ 22 Förverkande Om hyresgästen åsidosätter de allmänna hyresvillkoren i
hyreskontraktet samt föreskrifterna och bestämmelserna enligt ovan, kan hyresrätten
komma att förverkas.

§ 23 Regler gällande inneboende och samboende: a. Kontraktsinnehavare ansvarar
ensam för inventarier och att hyresinbetalningar sker i tid. b. Medboende ska uppfylla
kraven i §2 och §8 i detta reglemente. c. Medboende behöver skriftligen godkännas
av husförman. Om fler än kontraktsinnehavare är bosatt i bostaden utan
husförmännens godkännande har nationen rätt att säga upp kontraktet. d. Vid
boende i samboförhållande har man efter 6 månader rätt att vid utflytt överlåta
lägenheten till sin sambo.

§ 24 Deposition – Vid inflytt betalas en deposition med den första hyresaviseringen.
Depositionen betalas tillbaka förutsatt att hyresgästen inte har orsakat skador på bostaden
samt uppfyllt kraven för flyttstäd. Om syningen av bostaden blir underkänd vid utflytt tas
städfirma och eventuella reparationer in och kostnaden dras från det ursprungliga
depositionsbeloppet. För att få tillbaka sin deposition måste hyresgästen skicka in en ifylld
depositionsblankett till husförmännen senast 2 månader efter utflytt. Om
depositionsblanketten erhålls senare kan hyresgäst inte kräva tillbaka depositionen. Efter att
depositionsblanketten är inskickad tar handläggningen av depositionen cirka 8 veckor och
efter det betalas beloppet ut.

 

.