Stadga

1 Allmänna stadganden

1.1 Lunds nation är en obunden sammanslutning av studenter vid Lunds universitet eller annat lärosäte inom Öresundsuniversitetet (”Lärosätet”) med syfte att främja medlemmarnas studier och personliga utveckling genom att erbjuda gemenskap, sociala aktiviteter, stipendier och ändamålsenliga bostäder.

2 Nationens medlemmar

2.1 Berättigade till att ansöka om inträde i Lunds Nation som ordinarie medlem är studenter vid Lärosätet som inte är ordinarie medlem i annan nation.

2.2 Ordinarie medlem i Lunds Nation är, i de fall de inte uppfyller villkoren i 2.1, även:

a. Nationens Inspektor och Proinspektor;
b. Nationens hedersledamöter;
c. Nationens styrelseledamöter;
d. Nationens seniorskollegieledamöter;
e. Nationens revisorer.

2.3 Ordinarie medlemskap i Lunds Nation innebär:

a. närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt vid Nationsmöte;
b. rätt att söka Nationens stipendier;
c. rätt att ta del av Nationens protokoll och bilagor till dessa;
d. rätt att erhålla skriftligt intyg om tjänst inom Nationen;
e. rätt att delta i nationsaktiviteter;
f. rätt att söka och inneha bostad på Lunds Nations Studentbostadshus;
g. skyldighet att följa Nationens stadga och reglementen.

2.4 Berättigad till att ansöka om inträde i Lunds Nation som stödmedlem är studenter vid Lärosätet som är ordinarie medlem av annan nation.

2.5 Stödmedlemskap i Lunds Nation innebär:

a. närvaro- och yttranderätt vid Nationsmöte;
b. rätt att delta i nationsaktiviteter;
c. rätt att söka och inneha bostad på Lunds Nations Studentbostadshus;
d. skyldighet att följa Nationens stadga och reglementen.

2.6 Till hedersledamot av Nationen kan kallas särskilt förtjänta kvinnor och män, som Nationen vill visa sin uppskattning. Förslag på hedersledamot kan komma från Inspektor, Seniorskollegiet eller nationsmedlem efter yttrande från Seniorskollegiet. Val av hedersledamot beslutas av Nationsmötet. Samtycke krävs från hedersledamoten före val.

2.7 Nationens medlemmar, förutom de enligt 2.2, är skyldiga att erlägga nationsavgift fastställd av Nationsmötet. Den termin som medlem inträder i Nationen är medlemmen skyldig att erlägga inskrivningsavgift enligt Nationsmötets bestämmande.

2.8 Medlem av Nationen ska anses ha utträtt när denne inte betalat nationsavgift för innevarande termin efter det att giltighetsperioden för medlemskapet för föregående termin har gått ut. Nationsstyrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, bevilja utträde vid annan tidpunkt.

2.9 Om nationsmedlem vid upprepade tillfällen uppträder störande vid Nationens aktiviteter eller på annat sätt visar sig ovärdig medlemskap, har Nationsstyrelsen rätt att avstänga vederbörande från Nationens arrangemang för viss tid.

3 Fastigheter

3.1 Lunds Nation äger fastigheterna Lund Sankt Thomas 35 med studentbostadshus med adress Agardhsgatan 1 och Lund Sankt Thomas 39 med adress St Tomegatan 22 och via det helägda aktiebolaget Lunds Nation Arkivet AB, fastigheten Lund Arkivet 1, med adress Dalbyvägen/Arkivgatan (Arkivet), samtliga i Lund (Studentbostadshusen).

3.2 För drift och underhåll av Studentbostadshusen ska finnas en särskild styrelse (Husstyrelsen) vilken är underställd Nationsstyrelsen, en Verkställande Ledamot underställd Husstyrelsen samt två Husförmän underställda Verkställande Ledamoten.

3.3 Lunds Nation Arkivet AB (”Bolaget”) har uppgiften att förvalta samtliga Studentbostadshus. Bolaget leds av en styrelse bestående av 1 – 10 ledamöter (Husstyrelsen), varav fyra ledamöter utgörs av Nationens Inspektor, Proinspektor och vid var tid sittande Kurator och prokurator Ekonomi. Nationsstyrelsen ansvarar för ägarrepresentationen från Nationen på Bolagets stämmor. Vid var tid sittande Kurator är normalt Nationsstyrelsens representant på årsstämma. Vid var tid sittande Prokurator ekonomi ska föra styrelsemötesprotokoll under Husstyrelsemötena.

 

4 Organ och befattningshavare

4.1 Nationsmötet

4.1.1 Nationsmötet är Nationens högsta beslutande organ. På Nationsmöte kan alla Nationens angelägenheter tas upp till behandling.

4.1.2 Nationsmötet sammankallas av Kurator.

4.1.3 Extra Nationsmöte ska sammankallas om Kuratorn eller Kuratelet, Husstyrelsen, seniorskollegiet, minst en av Nationens revisorer eller minst tjugo medlemmar så begär. Skriftlig, motiverad begäran ska inges till Kurator. Sådant extra Nationsmöte ska därefter hållas senast tjugo (20) dagar efter det att skrivelsen kommit Kurator tillhanda.

4.1.4 Kallelse till Nationsmöte ska senast tio (10) dagar före mötesdagen anslås på Nationens anslagstavlor och Nationens hemsida.

4.1.5 Kallelsen ska innehålla:

a. tid och plats för Nationsmötet;
b. sista dag, med tidsangivelse, för ingivande av förslag och motförslag.

 

4.1.6 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00 åtta (8) dagar före mötesdagen till Kurator skriftligen inkomma med ärenden för behandling vid anslaget Nationsmöte.

4.1.7 Föredragningslista ska, med samtliga stadgeenligt inkomna ärenden, upprättas och anslås av Kuratorn på Nationens anslagstavlor och hemsida, senast tre (3) dagar före mötesdagen.

4.1.8 Vid Nationsmötet får endast behandlas ärende som upptagits på föredragningslistan enligt 4.1.7.

4.1.9 Ärenden som har omedelbart sammanhang med ärende som upptagits på föredragningslistan, eller som uppstått till följd av beslut som fattats vid Nationsmötet, får också tas upp till behandling vid mötet. Ärende som sålunda behandlas utan att vara upptaget på föredragningslistan ska emellertid bordläggas om yrkande därom biträds av minst 1/3 av de närvarande röstberättigade.

4.1.10 Nationsmöte ska äga rum i Lunds kommun.

4.1.11 Nationsmötets ordförande avgör, sedan Kurator redogjort för de åtgärder han eller hon vidtagit för att kalla mötet och sedan de närvarande beretts tillfälle att yttra sig, huruvida mötet är utlyst i enlighet med 4.1.4, 4.1.5 och 4.1.7.

4.1.12 Nationsmöte ska hållas enligt följande ordning:

a. under vårterminen
på den första helgfria tisdagen i februari;
på den första helgfria tisdagen i mars;
på den första helgfria tisdagen i april månad (valmöte); På detta möte ska även nästa termins nationsavgift fastställas.
På den första helgfria tisdagen i maj månad (budget- bokslut- och revisionsmöte).

b. under höstterminen
på den första helgfria tisdagen i september månad (budgetuppföljningsmöte);
på den första helgfria tisdagen i oktober månad;
på den första helgfria tisdagen i november månad (valmöte); På detta möte ska även nästa termins nationsavgift fastställas.
På den första helgfria tisdagen i december månad (budgetmöte).

4.1.13 Nationsmöte får inte hållas under perioderna 7 juni – 1 september och 20 december – 15 januari.

4.1.14 Följande ärenden ska behandlas av Nationsmötet:

a. ändringar av denna stadga;
b. val till förtroendeposter som regleras i denna stadga;
c. utseende av hedersledamot;
d. fastställande av nationsavgift [och inskrivningsavgift];
e. beslut om och revidering av gällande budget;
f. besluta i fråga om fastställelse av Nationens resultat- och balansräkning, samt om beviljande av ansvarsfrihet för Nationens styrelseledamöter.

4.1.15 Rösträtt har vid Nationsmötet endast personligen närvarande ordinarie medlem.

4.1.16 Nationsmötet väljer två justeringsmän tillika rösträknare.

4.1.17 Lunds Nations Notarie är, eller vid dennes frånvaro Prokurator ekonomi, sekreterare vid Nationsmöte.

4.1.18 Nationsmötesordförande

4.1.18.1 Nationsmötesordförande jämte vice ordförande väljs av Nationsmötet på det sista ordinarie mötet under vårterminen.

4.1.18.2 Nationsmötesordförande jämte vice nationsmötesordförande väljs för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 juli.

4.1.18.3 Vice nationsmötesordförande leder Nationsmötet vid förfall av nationsmötesordförande samt i de fall nationsmötesordförande är jävig i enlighet med 5.6

4.1.18.4 Till ordförande ska inte Nationsstyrelsens ledamöter väljas.

4.2 Inspektoratet

4.2.1 Inspektoratet utgörs av Inspektor och Proinspektor. Inspektor väljs av Nationsmötet bland personer med lärartjänst eller på annat sätt tydlig anknytning till Lunds universitet. Proinspektor väljs av Nationsmötet bland personer med tydlig anknytning till Nationen.

4.2.2 Inspektors och Proinspektors främsta uppgift är att vara rådgivare åt Nationen i olika frågor och – jämte Kurator – Nationens främsta företrädare. De ska föra Nationens talan och i allt som rör Nationen och befrämja dess bästa.

4.2.3 I arbetsuppgifterna för Inspektor ingår:

a. att vara ordförande i Nationsstyrelsen;
b. att vara ordförande i Husstyrelsen;
c. att vara ordförande för Seniorsmötet;
d. att vara ordförande i Stipendienämnden;
e. att vara ordförande i organ därutöver enligt beslut i Nationsmötet;
f. att representera Nationen i Inspektorskollegiet;
g. att tillvarata Nationens intressen i samband med förvaltningen av Nationens förmögenhet.

4.2.4 I arbetsuppgifterna för Proinspektor ingår:

a. att vid förfall för Inspektor, eller då Inspektor är jävig enligt 5.5-6, fullgöra dennes åligganden;
b. att ansvara för Nationens alumniverksamhet;
c. att vara ledamot tillika vice ordförande i Husstyrelsen;
d. att vara ledamot tillika vice ordförande för Seniorsmötet;

4.2.5 Inspektor och Proinspektor äger rätt att fördela arbetsuppgifterna mellan sig.

4.3 Nationsstyrelsen

4.3.1 Nationens högsta verkställande organ är Nationsstyrelsen. Nationsstyrelsen svarar under Nationsmötet för Nationens verksamhet.

4.3.2 Nationsstyrelsen består av Inspektor, Proinspektor, samt Kuratelets ledamöter. Notarie, eller vid dennes frånvaro Prokurator ekonomi, är styrelsemötets sekreterare.

4.3.3 Nationsstyrelsen är beslutsför när minst fyra (4) ledamöter är närvarande varav minst en är medlem av Inspektoratet.

4.3.4 Nationsstyrelsen har behörighet och befogenhet att fatta och verkställa beslut i samtliga ärenden som rör Nationen och som inte ska fattas av Nationsmötet enligt denna stadga, samt i övrigt att representera Nationen och teckna dess firma. Nationsstyrelsen svarar för representationen på Bolagets årsstämma som i sin tur utser styrelse för Bolaget.

4.3.5 Nationsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter och beslut till andra nationsmedlemmar och utomstående.

4.3.6 Det åligger Nationsstyrelsen att tillse att Nationens tillgångar och medel förvaltas på ett sätt som är ändamålsenligt och förenligt med denna stadga.

4.4  Kuratelet

4.4.1 Det åligger Kuratelet att under Nationsstyrelsen:

a. leda och utveckla Nationens löpande verksamhet;
b. verkställa beslut fattade av Nationsmötet och Nationsstyrelsen;
c. utse funktionärer, förmän och tjänstemän, i erforderlig omfattning för Nationens löpande verksamhet;
d. på Nationsstyrelsemöten rapportera rörande Nationens löpande verksamhet;
e. efter avslutad revision överlämna årsbokslut, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse till Nationsmötet.
f. i enlighet med hyresreglementet tilldela boende i Nationens fastigheter.

4.4.2 Kuratelet har behörighet och befogenhet att fatta beslut samt representera Nationen i samtliga ärenden som rör Nationens löpande verksamhet. Kuratorn respektive Prokurator ekonomi har var för sig ensam firmateckningsrätt att verkställa Kuratelets beslut i ärenden som rör Nationens löpande verksamhet.

4.4.3 Till Nationens löpande verksamhet hör aldrig beslut eller åtgärder som:

a. innebär förmögenhetsdisposition som överstiger en miljon (1 000 000) SEK; och
b. bedöms påverka Nationen under en längre period än fyra (4) år eller som rör förvaltning av Nationens tillgångar i form av fastigheter, aktier och fonder.

4.4.4 Kuratelet består av fyra (4) ledamöter benämnda:

a. Kurator;
b. Prokurator-ekonomi;
c. Prokurator-social;
d. Notarie;

4.4.5 Nationsstyrelsen kan, efter samråd med Seniorskollegiet, ändra sammansättningen av Kuratelet genom att ta bort ledamoten Notarie i 4.4.4 d. Beslut om förändring av sammansättning träder i kraft efter vald Notaries mandatperiod är slut.

4.4.6 För att beslut fattat enligt 4.4.5 av Nationsstyrelsen ska äga fortsatt giltighet sex (6) månader efter verkställande av beslutet, ska detta godkännas av första Nationsmötet på nästkommande termin efter verkställandet.

4.4.7 Valbar till ledamot i Kuratelet är myndig ordinarie medlem som varit medlem i Nationen minst en hel termin förutom den termin då valet sker.

4.4.8 Kuratelet sammanträder på kallelse av Kuratorn. Kuratelet ska även sammanträda inom tre (3) dagar om en ledamot begär det.

4.4.9 Kuratelet är beslutsmässigt om en majoritet av Kuratelets ledamöter är närvarande.

4.5 Kurator

4.5.1 Kuratorn har det övergripande ansvaret för Nationens löpande verksamhet och för Kuratelets arbete och ska leda och samordna Nationens verksamhet.

4.5.2 Kurator väljs av Nationsmötet för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 juli.

4.5.2 Kurator åligger bl.a. att:

a. vara Kuratelets ordförande och leda dess arbete;
b. vara ledamot i Nationsstyrelsen;
c. såsom ägarrepresentant under nationsstyrelsen för Nationen vara styrelseledamot i Husstyrelsen och däri föra Nationens talan och representera dess intressen;
d. kalla Seniorskollegiets ledamöter till Seniorsmöte;
e.   representera Nationen och föra dess talan;
f. vara ytterst ansvarig för att beslut fattade i behörig ordning av Nationens organ och befattningshavare verkställes;
g. utanför Nationsmötet tolka Nationens stadga och tillse att den efterlevs;
h. företräda Nationen gentemot Lunds övriga studentorganisationer;
i. vara ordinarie ledamot i Akademiska Föreningens överstyrelse;
j. företräda Nationen i Kuratorskollegiet och Studentlunds organ;
k. vara Nationens firmatecknare;
l. vid Nationsmöte informera Nationen om Nationsstyrelsens och Kuratelets arbete och verksamhetens utveckling;
m. sammanställa verksamhetsberättelser för respektive halvår;
n. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget;
o. tillsammans med övriga kuratorer av de Skånska nationerna och dess ordförande, på delegation av Nationsstyrelsen, ansvara för och representera Nationen vid förvaltning och utdelning av stipendier härrörande från Skånska nationernas stipendiefonder;
p. tillse att Nationens erforderliga policydokument utformas, uppdateras och hålles tillgängliga.

4.6  Prokurator ekonomi

4.6.1 Prokurator-ekonomi har särskilt ansvar för och överblick över Nationens samlade räkenskaper, samt för att förvaltningen av Nationens medel sker på ett ansvarfullt och ändamålsenligt sätt

4.6.2 Prokurator-ekonomi väljs av Nationsmötet för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 januari.

4.6.3 Prokurator-ekonomi åligger att:

a. vara vice ordförande i Kuratelet;
b. vara ledamot i Nationsstyrelsen;
c. vara ledamot i Husstyrelsen samt  sekreterare under Husstyrelsens möten;
d. vid förfall för Kurator eller då Kurator är jävig enligt 5.6  tillse att dennes åligganden fullgörs;
e. ansvara för upprättande av budget och ekonomiska rapporter, samt löpande informera Kuratelet om Nationens ekonomi;
f. tillse att årsbokslut och förvaltningsberättelse för sitt verksamhetsår framlägges på Nationsmöte nästföljande termin;
g. vara Nationens firmatecknare;
h.   introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

4.7  Prokurator social

4.7.1 Prokurator-social ska leda och fördela arbetet för de av Kuratelet tillsatta funktionärerna.

4.7.2 Prokurator-social väljs av Nationsmötet för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 juli.

4.7.3 Prokurator-social åligger att:

a. vara ledamot i Kuratelet;
b. vara ledamot i Nationsstyrelsen;
c. vara ständigt adjungerad med yttranderätt i Husstyrelsen;
d. leda Nationens dagliga verksamhet;
e. ansvara för Nationens löpande inköp i samråd med Prokurator-ekonomi;
f. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

4.8 Notarie

4.8.1 Notarien ska ansvara för nationens sexmästeriverksamhet samt Nationens kultur- och medlemsaktiviteter.

4.8.2 Notarie väljs av Nationsmötet för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 januari. Nationsstyrelsen kan, efter samråd med Seniorskollegiet, besluta att Notarie ska väljas för en tid av sex (6) månader.

4.8.3 Notarie åligger att:

a. vara ledamot i Kuratelet samt vara dess sekreterare;
b. vara ledamot i Nationsstyrelsen samt vara dess sekreterare;
c. vara Seniorsmötets sekreterare;
d. vara Nationsmötets sekreterare;
e. ansvara för Nationens arkivverksamhet och Nationens register;
f. ansvara för nationens novischeri;
g. föra särskilt register över de av Nationens medlemmar som har ställt sig i nationens bostadskö samt i samråd med Kuratelet och Husförmännen ansvara för att tilldela bostäder i enlighet med hyresreglementet, fastställt av Nationsmötet;
h. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

 

4.9  Lunds Nations studentbostadshus styrelse

4.9.1 Studentbostadshusens underhåll förvaltas skiljt från Nationens övriga verksamhet genom Husstyrelsen under Nationsstyrelsen. Nationsstyrelsen får överlåta hela eller delar av drift och underhåll på Husstyrelsen.

4.9.2 Husstyrelsen har behörighet och befogenhet att fatta beslut samt representera Nationen i samtliga ärenden som rör Studentbostadshusens löpande underhåll. Husstyrelsen ska upprätta en särskild instruktion för Verkställande Ledamoten att teckna Nationens firma i vad avser Studentbostadshusens förvaltning och underhåll.

4.9.3 Studentbostadshusens räkenskaper ska föras och redovisas skiljt från Nationens övriga räkenskaper.

4.9.4 Nationens utsedda revisorer ska även granska Studentbostadshusens förvaltning och räkenskaper.

4.10 Verkställande ledamot

4.10.1 Verkställande Ledamot väljs av Nationsmötet för ett (1) år med möjlighet till årsvis förlängning.

4.10.2 Verkställande Ledamoten ska:

a. vara ledamot tillika kassör i Husstyrelsen;
b. handha den löpande förvaltningen av Studentbostadshusens underhåll och leda Husförmännens arbete, enligt de riktlinjer och anvisningar som Husstyrelsen meddelar;
c. svara för att Studentbostadshusens bokföring sker på ett betryggande sätt och att aktuella rapporter om verksamhetens ekonomi regelbundet tillställs Husstyrelsen och Nationsstyrelsen, årligen presentera ett budgetförslag för nästkommande år för Husstyrelsen,  samt vidta erforderliga åtgärder för kontroll och uppföljning av verksamheten;
d. tillse att policydokument, instruktioner och Husstyrelsens riktlinjer underställs Husstyrelsen för uppdatering och översyn;
e. i samråd med Inspektor förbereda Husstyrelsens möten och ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag samt förslag till dagordning inför Husstyrelsemöten;
f. se till att protokoll förs och sänds ut till Husstyrelseledamöter efter styrelsemöten;
g. teckna firman avseende Studentbostadshusen enligt särskild upprättade instruktion för Verkställande Ledamoten.

4.11 Husförman

4.11.1 Husförmän väljs av Nationsmötet för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 januari och den 1 juli.

4.11.2 Husförmän åligger att:

a. vara adjungerande ledamöter i Husstyrelsen.
b. under Verkställande Ledamot verkställa beslut fattade av Husstyrelsen;
c. under Kuratelet representera Nationen gentemot boende;
d. kalla de boende i Studentbostadshusen till, samt leda, boendeträffar minst fyra gånger per år för att utvärdera boendesituationen på respektive Studentbostadshus
e. ansvara för Studentbostadshusens expedition;
f. bistå Kuratelet vid tilldelning av bostäder i enlighet med hyresreglementet;
g. bistå vid in- och utflyttning genom att ge anvisningar, lämna ut nycklar mm;
h. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

4.12  Seniorskollegiet

4.12.1 Seniorskollegiets uppgift är att vara rådgivande samt i övrigt stödja Nationen i dess verksamhet samt valbereda och nominera kandidater till posten som revisorer. Beträffande valberedning och nominering av en auktoriserad revisor för revision av vissa av Nationens fonder och stipendiefonder sker detta i samråd med Inspektoratet.

4.12.2 Seniorskollegiet ska arbeta för att Nationens långsiktigtiga behov och traditioner tillgodoses och beaktas i Nationens verksamhet.

4.12.3 Seniorskollegiet består av åtta (8) stycken ledamöter.

4.12.4 Fyra seniorer väljs varje år av Nationsmötet för en period av två (2) år med tillträde per den 1 juli.

4.12.5 Valbar till seniorkollegiet är nationsmedlem eller tidigare nationsmedlem som är myndig och som varit medlem i Nationen minst tre (3) terminer förutom den termin då valet sker. Ledamot av nationsstyrelsen eller ordinarie medlem av annan nation är inte valbar.

4.12.6 På begäran av två (2) seniorsledamöter ska Seniorskollegiet hålla möten. Vid dessa möten är Seniorskollegiet beslutsmässigt om minst sex (6) av ledamöterna är närvarande.

4.12.7 Seniorskollegiet ska inom sig välja två seniorer att vara ledamöter i Valberedningen.

4.12.8 Seniorskollegiet ska inom sig välja en senior att vara ordinarie ledamot i stipendienämnden.

4.12.9 Seniorskollegiet beslutar om tilldelande av Nationens breda band till sådan nationsmedlem som på utomordentligt sätt gynnat Nationen och dess verksamhet. För bifall till förslaget erfordras 2/3 majoritet av de närvarandes röster.
Seniorskollegiet beslutar om tilldelande av Hampus Lyttkens förtjänstmedalj till sådan nationsmedlem som på utomordentligt sätt gynnat Nationen och dess verksamhet. För bifall till förslaget erfordras 2/3 majoritet av de närvarandes röster.

4.12.10 Seniorskollegiet ska valbereda och nominera kandidater inför beslut om utseende av Hedersledamot. Vid nominering av hedersledamot från nationsmedlemar ska motiverat skriftligt förslag inlämnas till Seniorskollegiet. Förslaget ska vara undertecknat av minst tre (3) nationsmedlemmar och ska för att kunna behandlas på Nationsmötet ha tillstyrkts av Seniorskollegiet. De föreslagnas namn ska ej anslås.

4.12.12 Seniorskollegiet ska tillse att tillträdande Nationsstyrelseledamöter informeras kring sina arbetsuppgifter samt Nationens stadgar och reglementen.

4.12.13 Seniorskollegiet arbetar under tystnadsplikt.

4.12.14 Seniorskollegiet ska en gång per termin, senast innan nationens valmöte, hålla utvärderingsmöte med nationens kuratel och förmän. Seniorskollegiet ska då utvärdera Nationens verksamhet och kuratel.

4.13 Seniorsmötet

4.13.1 Seniorsmötet består av Nationsstyrelsen samt Seniorskollegiet.

4.13.2 Ordförande vid Seniorsmöte är Inspektor. Vice ordförande är Proinspektor. Notarie, eller vid dennes frånvaro Prokurator ekonomi, är seniorsmötets sekreterare.

4.13.3 Seniorsmötet sammanträder på kallelse av Kurator minst en gång per termin, eller inom tio (10) dagar om Inspektor, Proinspektor, Kurator, Kuratelet eller två (2) av seniorskollegiets ledamöter så begär.

4.14  Valberedning

4.14.1 Valberedningen väljs av och arbetar på uppdrag av Nationsmötet och har till uppgift att finna lämpliga kandidater till Nationens olika befattningar enligt nedan.

4.14.2 Valberedningen består av ordförande och fyra (4) ordinarie ledamöter samt en suppleant. Två (2) av de ordinarie ledamöterna ska vara ledamöter i Seniorskollegiet, och utses av Seniorskollegiet

4.14.3 Valberedningen sammanträder på kallelse av dess ordförande, dock minst en gång per termin, eller inom femton (15) dagar om två av dess ledamöter så begär.

4.14.4 Valberedningen ska grunda sina nomineringar dels på vad som framkommer vid intervjuer med nationens medlemmar samt valberedningens egen bedömning om kandidatens lämplighet.

4.14.5 Valberedningen är beslutsmässig om minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika resultat.

4.14.6 Valberedningen ska bereda val av:

a. Inspektor;
b. Proinspektor;
c. ledamöter till Kuratelet;
d. Husförmän;
e. ledamöter till Seniorskollegiet;
f. nästkommande valberednings ordförande valberedningsordförande samt två ordinarie ledamöter och en suppleant, som inte är ledamöter av Seniorskollegiet
g. två nationsledamöter och två suppleanter till Akademiska Föreningens överstyrelse;
h. Studentbostadshusens Verkställande Ledamot.

4.14.7 Valberedningen arbetar under tystnadsplikt.

4.14.8 Vid beredning av Inspektors-, Proinspektors-, Kuratels- och Husförmannaval har valberedningen möjlighet att adjungera en person som innehaft motsvarande förtroendepost tidigare med yrkande- och yttranderätt. Vid Inspektor- och Proinspektorsval ska även en styrelseledamot adjungeras med yrkande- och yttranderätt.

4.14.9 Valberedningens arbete ska ha slutförts minst tre (3) veckor före terminens valmöte.

4.14.10 Valberedningens nomineringar ska anslås på Nationens anslagstavlor samt på Nationens hemsida senast tio (10)  dagar före Nationsmötet.

4.14.11 Innan kandidat anslås ska samtycke till detta inhämtas.

4.14.12 Nationsmedlem äger rätt att intill kl. 12.00. fem (5) dagar före Nationsmötet skriftligen väcka förslag hos Kurator angående motförslag till de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana motförslag ska genom Kurators försorg samma dag som tidsfristen löper ut anslås på Nationens anslagstavlor. Endast kandidat som är villig att kandidera ska få sitt namn anslaget.

4.14.13 Ordförande och de två ordinarie ledamöter, som inte är ledamöter i Seniorskollegiet, samt suppleanten väljs av Nationsmötet väljs för en period av ett (1) år med tillträde per den 1 juli.

4.14.14 Valbar till ledamot i valberedningen är varje nationsmedlem som har varit medlem i Nationen minst en hel termin förutom den termin då valet sker och som inte sitter i Nationsstyrelsen, Seniorskollegiet eller innehar posten som Revisor, Husförman eller Nationsmötesordförande.

4.15    Revisorer

4.15.1 Nationsmötet ska utse s två (2) revisorer för revidering av Nationens, samlade räkenskaper och förvaltning. Revisorerna väljs för en tid av ett (1) år med tillträde per den 1 januari.

4.15.2 Valbar till revisor för Nationen och Studentbostadshusen är nationsmedlem eller tidigare nationsmedlem som är myndig och har god kännedom om Nationens angelägenheter.

4.15.3 Revisorerna ska:

a. granska Nationsstyrelsens samlade förvaltning;
b. granska Nationens samlade räkenskaper;
c. granska Nationens samlade bokslut;
d. granska huruvida Nationens organ i sin verksamhet följer Nationens stadga, reglemente och beslut;
e. avge revisionsberättelse över utförd revision.

4.16  Stipendienämnd

4.16.1 Stipendienämnden består av Inspektor, tre (3) ledamöter samt förste och andre suppleanter valda av Nationsmötet samt en ledamot kommande från och utsedd av Seniorskollegiet. Mandatperioden är ett (1) år med tillträde per den 1 januari. Kurator är ständigt adjungerad och sekreterare med förslags- och yttranderätt.

4.16.3 Valbar till ledamot i Stipendienämnden är nationsmedlem eller tidigare nationsmedlem som är myndig och har varit medlem i nationen minst en (1) hel termin förutom den termin då valet sker. Ledamot i nationsstyrelsen är inte valbar.

4.16.4 Ordförande i stipendienämnden är Inspektor.

4.16.5 Stipendienämnden sammanträder på kallelse av Kurator, dock minst två (2) gånger per termin. Stipendienämnden ska även inom två veckor sammanträda om minst två av dess ledamöter så begär.

4.16.6 Kurator utlyser höstterminens stipendier senast den 1 november och vårterminens senast den 1 april. Ansökningstiden är 30 dagar. Det åligger även Kurator att bereda och presentera stipendieansökningarna inför Stipendienämnden. Såväl kallelse som protokoll ska anslås på Nationens anslagstavlor samt hemsidan.

4.16.7 Från stipendiefonderna delas på höstterminen ut:  Claes Nosslins stipendiefond, Forna Nationsmedlemmars stipendiefond, Karin och Nocke Svensson stipendiefond samt Lektor Anders Upgrens stipendiefond.

4.16.8 Från stipendiefonderna delas på vårterminen ut:  Björlings stipendiefond, Henningssonska stipendiefonden, Lunds Nations jubileumsstipendiefond, och Montelinska Premiefonden.

4.16.9 Stipendienämnden är beslutsmässig om minst fyra (4) ledamöter är närvarande varav Inspektor är en. Stipendienämndens beslut går inte att överklaga.

5  Övrigt

5.1 Nationen och dess styrelse har sitt säte i Lunds kommun.

5.2 Nationens verksamhetsperiod är kalenderår.

5.3 Angivna klockslag i denna stadga är icke akademisk tid.

5.4 Angivna dagar i denna stadga är arbetsdagar. Arbetsdagar i denna stadga är alla helgfria vardagar med undantag för julafton, midsommarafton samt nyårsafton.

5.5 Om ledamot i något av Nationens organ, utskott eller nämnder på grund av jäv inte bör deltaga i omröstning, beslut eller yttrande så ska denne avstå från att deltaga i desamma. Nationsmötet äger att pröva huruvida jäv har förelegat vid omröstning, beslut eller yttrande och därmed ompröva detta.

5.6 En befattningshavare inom Nationen som i en fråga har ett personligt intresse eller är nära anhörig till någon som har ett personligt intresse i frågan är att betrakta som jävig när det gäller handläggning och beslut rörande denna fråga.

5.7 Om en befattningshavare inom Nationen åsidosätter sina åtagande på ett sådant vis att han eller hon inte längre åtnjuter Nationens medlemmars förtroende äger Nationsmötet rätt att avsätta denna från sin post. För bifall till sådant beslut krävs 2/3 majoritet av närvarande medlemmar och avlagda röster.

5.8 Nationsmedlem, som så önskar, ska få ett exemplar av denna stadga. Denna stadga ska även finnas tillgänglig via Nationens hemsida.

5.9 Beslut i valärenden beträffande nationens befattningshavare fattas i enlighet med följande ordning:

a. Valberedningens förslag ställs mot eventuella motförslag som har lämnats in i enlighet med denna stadga;
b. om inga motförslag finns tilfrågas mötet om valet kan ske per acklammation;
c. på begäran av någon närvarande på nationsmötet ska valet ske med sluten omröstning;
d. vid omröstning vinner det förslag bifall som har fått hälften av antalet avgivna röster plus en röst;
e. för det fall inget av förslagen har erhållit tillräcklig majoritet enligt punkten d) går de två förslag som har fått flest antal röster vid den omröstningen till en andra omröstning ;
f. vid den andra omröstningen vinner det förslag bifall som har fått flest antal röster av antalet avgivna röster;
g. för det fall båda förslag erhåller lika antal röster vid den andra omröstningen avgör lotten vilket förslag som ska vinna bifall.

5.10 Nationsmötet beslutar om stadgeändring efter Seniorskollegiets yttrande.

5.11 Beslut om stadgeändring tas genom likalydande beslut vid två (2) Nationsmöten med minst 3 månader och högst nio (9) månader, dock ej samma termin, emellan. Sådan ändring äger omedelbar tillämpning, om inte Nationsmötet beslutar om annat, eller godkännande av Universitetsstyrelsen krävs.

Upplösning av Nationen
5.12 För att upplösa Nationen krävs likalydande beslut, tagna med minst ¾ majoritet, vid två Nationsmöten med minst tolv (12) månader och högst arton (18) månader emellan . I beslut om upplösning av Nationen ska anges dels att Nationens tillgångar ska användas till bestämt studiesocialt ändamål, dels hur Nationens handlingar ska arkiveras.

_________________________________________________________

Denna stadga antogs av Nationsmötet den  7/12 2010 och bekräftades den  1/3 2011 och ersätter tidigare stadgor inklusive eventuella husstadgor. Uppdaterades senast den 01/09 2017, ändringen gick igenom nationsmötet den 31/5 2017 .