Hyresreglemente

Hyresreglemente Lunds Nations Studentbostadshus

Föreskrifter och bestämmelser för avtal mellan hyresgäst och Lunds Nations Studentbostadshus antagna av nationsstyrelsen VT 2016.

§ 1 Utöver hyresvillkor, som framgår av hyreskontrakt mellan Studentbostadshuset och hyresgästen, reglerar detta hyresreglemente hyresförhållandet mellan parterna.

§ 2 Bostad upplåtes endast åt och hyresrätt får endast innehas av aktiva studerande vid Lunds Universitet eller något annat av Öresundsuniversiteten, som är medlemmar av Lunds Nation och har högskolestudier som sin huvudsakliga sysselsättning. Hyresgästen skall visa detta genom att i början av varje termin (senast 30 september respektive senast 30 februari) genom mejl, post eller direkt på husexpeditionen lämna in underskrivet eller verifierbart registreringsintyg för kommande termin samt underskrivet eller verifierbart resultat från föregående termin. Se § 8. Undantag kan beviljas av husstyrelsen om antalet sökande studenter ej är tillräckligt för att huset ska vara fullt uthyrt.

§ 3 Tilldelning av korridorsrum sker i turordning efter anmälningsdatum enligt kölista. Endast Nationens medlemmar kan stå med i kölistan. Vid inflyttning per 1/2 och 15/8 ges förtur till novischer och de nationens förmän som är aktiva och har varit det under mer än en termin. Sökande som erhållit poäng enligt §4 skall för varje helt poäng tillräknas sex månad på kötiden. Köplatsen måste uppdateras på husexpeditionen minst en gång varje termin annars faller man ut ur kön.

Tilldelning av pentryn, dubbletter, lägenheter, etagelägenheter sker prioritetsordning enligt § 4. Sökande som framför sociala skäl kan, efter husstyrelsens prövning i varje enskilt fall, erhålla företräde. Två personer som söker delat boende eller samboboende får vid ansökan räkna ihop sina poäng, dock får endast den med flest poäng stå på hyreskontraktet. Undantag görs om personen med mindre poäng har minst hälften så många poäng som personen med fler poäng. Undantag görs även om personen med mindre poäng ensam har fler poäng än den eller de andra sökande som hade näst flest poäng.

§ 4 Poängberäkning:
Poängberäkning sker enligt:
a. Styrelsemedlem10p/termin
b. Husförman 10p/termin
c. Förmän 4p/termin
d. Senior 4p/termin
e. Tjänstemän, uppskrivna på tjänstemannalista 2p/termin

Poäng får inräknas även under mandattiden. Av posterna a-e får endast en post per termin räknas. Poäng får behållas efter mandattiden. (1 januari och 1 juli för styrelse och husförmän samt verksamhetsstart för förmän). Vid lika poäng räknas längst tid med förstahandskontrakt på huset.

§ 5 Pentryn, dubbletter, lägenheter och etagelägenheter ledigförklaras genom anslag å Nationens anslagstavlor samt på Nationens hemsida. Kungörelsen ska ske senast 3 veckor före inflyttningsdagen och ansökningstiden får ej understiga 2 veckor.

§ 6 Bestämmelser angående andrahandsuthyrning:
a. Ordinarie hyresgäst svarar själv vid all utlåning eller andrahandsuthyrning för lägenhetens inventarier och hyresinbetalningar för densamma.
b. Tillfällig uthyrning och utlåning på grund av studier på annan ort får ske under högst 12 månader vid uppvisande av studieintyg. I andra fall vid vistelse på annan ort får utlåning eller uthyrning ske under högst 6 månader. Dock får den sammanlagda tiden för andrahandsuthyrning ej överstiga 12 månader under ordinarie kontraktsinnehavares totala kontraktstid på Huset.
c. Under månaderna juli och augusti kan uthyrning ske utan att ovanstående krav enligt § 6b är uppfyllda, debiteringen av andrahandshyresgäst som endast hyr över sommaren får högst uppgå till en tolftedel av årshyran.
d. Vid andrahandsuthyrning krävs husförmans skriftliga medgivande. Om utlåning eller uthyrning sker utan husförmans medgivande skall utlåningen eller uthyrningen omedelbart bringas att upphöra.
e. Tillstånd till andrahandsuthyrning beviljas endast under förutsättning att hyresgäst med förstahandskontrakt ämnar fortsätta sina studier i Lund efter periodens utgång. Person som lånar eller hyr en lägenhet i andrahand skall ha högskolestudier som sin huvudsakliga sysselsättning och vara medlem i Lunds Nation.
f. Hyresgästen äger endast rätt att hyra ut i andra hand om han eller hon bott på huset i mer än 6 månader.
g. Hyresgäst äger ej rätt att efter avflyttning hyra ut rummet till annan.
h. Andrahandshyresgästen ges inte förtur till bostaden vid uppsägning.

§ 7 Bestämmelser för omflyttning inom Fastigheterna:
a. Omflyttning inom Fastigheterna mellan korridorsrum äger företräde framför inflyttning. Ansökan härom ska ske till husförman. För pentryn, lägenheter, dubbletter, etagelägenheter sker tilldelning endast enligt § 3.
b. Då två eller flera hyresgäster önskar omflytta samtidigt tillämpas följande prioritetsordning:
1. Enligt prioritetsordning i § 4
2. Boende på samma korridor
3. Boende på GH5, GH6 och NH1
c. Vid omflyttning inom Fastigheterna erlägges en omflyttningsavgift som fastställes av husstyrelsen. Vid omflyttning från femte och sjätte våningarna i Gamla Huset och från första våningen i Nya Huset samt GH1001 och GH1002 erlägges ingen omflyttningsavgift. Undantag kan beviljas av husstyrelsen vid extra ordinära omständigheter.

§ 8 Genomgångsbostad
a. Nationens bostäder upplåtes som tillfällig genomgångsbostad i enlighet med av Sveriges Riksdags år 1971 antagna riktlinjer (prop. 1971:1, bilaga 13). Hyresgäst äger rätt att kvarbo i Lunds Nations fastigheter i högst sex år eller så länge hyresgästen är fulltidsstudent och tar minst 22,5 högskolepoäng per termin. Vid eventuellt byte av bostad följer boendespärren med till det nya hyresavtalet. Hyresgäst som fortfarande bedriver aktiva studier efter denna tid och önskar kvarbo skall inlämna ansökan till husstyrelsen. Husstyrelsen kan utöka kontraktets giltighetstid med 12 månader varefter ny ansökan måste göras. Har ansökan om förlängd giltighet ej inlämnats eller ej godkänts upphör kontraktet därför att gälla.
b. Då hyresgäst ej längre kan anses bedriva aktiva studier, ska hyresrätten omprövas av husstyrelsen. Styrelsen kan förlänga hyresrätten endast om hyresgästen återupptar aktiva studier inom en tid som bestäms av styrelsen, dock högst sex månader. Med aktiva studier avses att hyresgästens huvudsakliga sysselsättning är universitets- eller högskolestudier.
c. Husstyrelsen äger rätt att avgöra om hyresgäst är att betrakta som aktivt studerande och om förutsättning för kvarboende föreligger. Minimikravet är att den boende inför varje termin är registrerad på kurser och att man föregående termin klarat minst 7,5 högskolepoäng vid universitet eller högskola i Sverige, eller motsvarande utomlands. Skulle detta krav inte vara uppfyllt måste den boende ha tagit minst 30 högskolepoäng under terminen innan. Skulle detta heller vara uppfyllt kommer den boende inte att betraktas som aktivt studerande.
d. Då hyresgästs huvudsakliga sysselsättning är förvärvsarbete, skall ansökan om kvarboende snarast inlämnas. Styrelsen kan förlänga hyresrätten endast om hyresgästen återupptar aktiva studier inom en tid som bestäms av styrelsen, dock högst sex månader.
e. Om förutsättningar för kvarboende ej finnes uppsäges hyresgästen.
f. Uppsägningstiden är 30 dagar för korridorsrum och 60 dagar för pentryn, dubbletter och lägenheter.

Uppsägning till avflyttning ska ske skriftligen till husförman och skall alltid avse den förste i respektive månad.

§ 9 Hyresgästen skall, i samband med första hyresavin, erlägga depositionsavgift, vars storlek fastställes av husstyrelsen, underskriva hyreskontrakt samt inlämna ett besiktningsprotokoll över lägenheten och dess skick. Hyresgäst är skyldig att ersätta på fastigheten och inventarierna uppkomna skador, som vållats av hyresgästen och inte är att hänföra till normalt slitage.

§ 10 Korridorsrummen är avsedda för en (1) hyresgäst och utöver tillfälliga besök, får extra hyresgäster ej inhysas.

§ 11 För alla lägenheter och rum inbetalas årshyran under elva betalningsperioder, av vilka 9 sammanfaller med kalendermånaderna september till maj. De två återstående perioderna är för halva juni och halva augusti. Den 16 juni till den 14 augusti är att betrakta som debiteringsfria såvida hyresförhållanden ej påbörjas under nämnda månader. Första månaden efter inflytt debiteras alltid fullt.
Hyresgästen äger icke rätt till avdrag på hyran, i de fall då lägenheten ej kan utnyttjas under de debiteringsfria månaderna.
Hyran ska vara Studentbostadshusets bankgiro tillhanda senast den sista i varje betalningstermin. Om hyran ej betalas i tid debiteras hyresgästen en expeditionsavgift vars storlek bestäms av husstyrelsen.

§ 12 Garage- och parkeringsplatser
Husets hyresgäster har företräde framför andra till ledig garage- och P-plats. Årshyra betalas med en fjärdedel under fyra betalningsterminer, vilka sammanfaller med kalenderkvartalen. För P-platserna på gården är hyran differentierad till fördel för Husets hyresgäster. 30 dagars uppsägningstid, avseende den förste i respektive månadsskifte inför nytt kvartal, ska iakttagas. Depositionsavgift erlägges per garagenyckel med ett belopp som fastställes av husstyrelsen. I övrigt gäller samma regler som för hyresgäster av bostad med undantag för kraven på aktiva studier och Nationsmedlemskap.

§ 13 Erinran från husförman eller dennes ställföreträdare ska åtlydas.

§ 14 Om en hyresgäst stört ordningen på huset genom hög ljudvolym eller annan misskötsel kan husförmannen utfärda en skriftlig varning. Efter tre dylika varningar eller två tätt följande inpå varandra (praxis 30 dagar) tas hyresgästens ärende upp i husstyrelsen som beslutar angående förverkande av hyresrätt eller andra åtgärder. Varningarna gäller under hela hyrestiden. Delas varning ut till andrahandsboende, får kontraktsinnehavaren varningen.

§ 15 Eventuella klagomål riktas direkt till husförman på expeditionstider eller skriftligen.

§ 16 Det är förbjudet för pälsdjur att vistas i någon av Lunds nations studentbostadshus korridorrum, pentryn, dubbletter, lägenheter eller andra lokaler då alla bostäder är i direkt anknytning till de gemensamma korridorköken och då Lunds nations lokaler används som mötesrum och/eller för matservering.

§ 17 All rökning i huset är förbjuden.

§ 18 Hyresgäst som förlorar eller åverkar nyckel skall ersätta kostnader för denna samt lås.

§ 19 Bor man i ett samboförhållande har man efter sex månader rätt att vid utflytt överlåta lägenheten till sin sambo.

§ 20 Alla som bor på Lunds nations studentbostadshus bör ha en egen hemförsäkring.

§ 21 På varje korridor ska det finnas en korridorförman, som utses av de boende på korridoren och godkänns av Husförman. Denne svarar för ordningen på korridoren. Hyresgästerna har att iakttaga de anvisningar som härvid ges av denne.

§ 22 Hyresvärd eller dennes ombud äger tillträde till rummen, dels för årlig kontroll och översyn, dels för reparationer – akuta eller av hyresgästen begärda – samt för avsyning vid av- och inflyttning, efter överenskommelse med hyresgästen.

§ 23 Hyresgästen och hyresvärden förbinder sig, att utan föregående uppsägning av hyresavtalet, följa bestämmelser om hyra eller annat hyresvillkor, lägenheterna och husens skick, gemensamma anordningar i fastigheternas samtliga övriga boendeförhållanden i den mån det rör hyresgästerna gemensamt, varom överenskommelse träffats eller kan komma att träffas med stöd av gällande avtal om förhandlingsordning mellan hyresvärden och Hyresgästföreningen Lunds Nations Studentbostadshus.

§ 24 Förverkande.
Om hyresgästen åsidosätter de allmänna hyresvillkoren enligt ovan, kan hyresrätten komma att förverkas.