Andrahandsuthyrning

§ 6 Bestämmelser angående andrahandsuthyrning:

a. Ordinarie hyresgäst svarar själv vid all utlåning eller andrahandsuthyrning för lägenhetens inventarier och hyresinbetalningar för densamma.

b. Tillfällig uthyrning och utlåning på grund av studier på annan ort får ske under högst 12 månader vid uppvisande av studieintyg. I andra fall vid vistelse på annan ort får utlåning eller uthyrning ske under högst 6 månader. Dock får den sammanlagda tiden för andrahandsuthyrning ej överstiga 12 månader under ordinarie kontraktsinnehavares totala kontraktstid på Huset.

c. Under månaderna juli och augusti kan uthyrning ske utan att ovanstående krav enligt § 6b är uppfyllda, debiteringen av andrahandshyresgäst som endast hyr över sommaren får högst uppgå till en tolftedel av årshyran.

d. Vid andrahandsuthyrning krävs husförmans skriftliga medgivande. Om utlåning eller uthyrning sker utan husförmans medgivande skall utlåningen eller uthyrningen omedelbart bringas att upphöra.

e. Tillstånd till andrahandsuthyrning beviljas endast under förutsättning att hyresgäst med förstahandskontrakt ämnar fortsätta sina studier i Lund efter periodens utgång. Person som lånar eller hyr en lägenhet i andrahand skall ha högskolestudier som sin huvudsakliga sysselsättning och vara medlem i Lunds Nation.

f. Hyresgästen äger endast rätt att hyra ut i andra hand om han eller hon bott på huset i mer än 6 månader.

g. Hyresgäst äger ej rätt att efter avflyttning hyra ut rummet till annan.

h. Andrahandshyresgästen ges inte förtur till bostaden vid uppsägning.

Hyra ut under sommaren på Arkivet

Under sommaren (juni – augusti) är det okej att hyra ut bostaden till icke-studerande. Ditt ansvar som kontraktsinnehavare kvarstår dock, vilket innebär att du är ansvarig för bostaden även om du hyr ut i andra hand.

Vid andra handsuthyrning under sommaren godkänns detta genom att du som kontraktsinnehavare + personen som ska bo i bostaden kommer till husförmännen under husets expeditionstider. Detta så att husförmännen får ett ansikte på de som bor i husen.